StarCat 10

StarCat ช่วยในการบริหารเครื่องลูกข่ายในองค์กร เพื่่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาโครงการ Helpdesk & Desktop Management โดย StarCat เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทีปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10ปีแล้ว ซึ่ง มี Agent ขนาดเล็กมาก ไม่เกิน 2 MBทำให้การDeploy SW ค่อนข้าง low resource ทังในส่วนของ Client & Server เอง StarCat เป็น Single Solution ที่ Cover Feature ( Asset Management of HW and SW , Remote Control , Software Deploy , Alert, Contract Management , Security Policy , Report รวมไปถึงระบบ Helpdesk ) ปัจจุบัน StarCat มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในประเทศไทยกว่า 5,000,000 Client

Helpdesk

 • ผู้ร้องขอบริการสามารถแจ้งปัญหาด้วยตนเองผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือโปรแกรมเครื่องลูกข่ายของระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Agent สร้างหมายเลขรับคำร้องขอบริการ (Case ID) ได้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงในการติดตามการแก้ไขปัญหา
 • ผู้ร้องขอบริการสามารถตรวจสอบสถานะคำร้อง หรือค้นดูประวัติคำร้องที่เคยร้องขอได้
 • สามารถตังค่าระบบให้กระจายงานแบบอัตโนมัติได้ โดยสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ
 • สามารถกำหนด Service Level Agreement (SLA) ของแต่ละปัญหาได้ และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบก่อนทีจะถึงกำหนด SLA
 • สามารถแจ้งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบระดับสูงขึ้นเป็นลำดับของปัญหานั้นๆ (Escalation) กรณีที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขภายในช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ในSLA
 • มีระบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • สามารถเรียกดูรายงานการแจ้งซ่อมต่างๆ ของระบบแยกตามประเภทของปัญหา

StarCat 2013
คุณสมบัติหลักของ StarCat

 • การควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล
 • การสั่งประมวลผลคำสั่งระยะไกล
 • การติดตังซอฟแวร์ระยะไกล
 • การป้องกันการเข้าควบคุมเครื่องลูกข่าย
 • การตรวจสอบรายการของฮาร์ดแวร์
 • การตรวจสอบรายการของซอฟท์แวร์
 • การตรวจสอบและเฝ้าดูแลทรัพยากรเครื่องลูกข่าย
 • การตรวจสอบทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์

การบริหารจัดการรายการทรัพยากรของระบบ

 • สามารถแสดงรายละเอียดฮาร์ดแวร์ของเครื่องลูกข่าย เช่น Motherboard Serial Number, Motherboard Model,Sound Card,Memory Banks,BIOS version,Printer,Bar code Scanners เป็นต้น
 • สามารถแสดงรายละเอียดซอฟแวร์ของเครื่องลูกข่าย เช่น Installed Software,Target Directory, Product Key
 • สามารถแสดงรายละเอียดทั่วไปของเครื่องลูกข่าย OS Version,Mac Address,System, Path,Asset Serial Numbers, OS CD Key เป็นต้น

คำสั่งที่ใช้ควบคุมระบบ

 • สามารถเปิด/ปิด/รีสตาร์ทของเครืองลูกข่าย
 • สามารถจับภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่าย
 • สามารถส่งข้อความไปยังเครื่องลูกข่าย
 • สามารถปิดโปรแกรมเครื่องลูกข่าย
 • สามารถ Remote Control ผ่านระบบ LAN/WAN ทังแบบขออนุญาติ และไม่ขออนุญาติผู้ใช้เครื่อง
 • สามารถควบคุมการใช้ USB Storage