Info Stream

ระบบ Info Stream

ระบบบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของ Video on demand และ Live Broadcast โดยการทำ Streaming สื่อผ่าน Internet Web Browser และ Mobile Application – บน iPhone , iPad และ Android ซึ่งผู้ใช้สามารถรับชมสื่อมัลติมีเดียที่ ถ่ายทอดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่จัดขึ้น เช่น ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ การประชุม การจัดอบรมพนักงาน การจัดสัมมนา การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คุณลักษณะของระบบ Mobile Streaming

บริการประเภทเผยแพร่สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในรูปแบบรายการสด (Live Broadcast) และเลือกรับชม (Video on Demand) ผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Mobile) เช่น IPhone , Ipad , Android โดยมีโปรแกรม Application ให้บริการบน App Store และ Android Market

  • สามารถให้บริการถ่ายทอดสด
  • สามารถเรียกชมตารางการออกอากาศ ผ่านอุปกรณ์มือถือ
  • สามารถค้นหาเพื่อเรียกชม สื่อวีดิโอ ย้อนหลังได้ โดยมีระบบจัดการ Video ที่สามารถ upload Video Content เช่น ข่าว การประชุม การอบรม การสัมมนา การเรียนการสอน วันเวลาออกอากาศ และ Keyword สำหรับค้นหารายการได้
  • รองรับการถ่ายทอดสัญญาณ Radio Streaming Online (เสียง )
  • กำหนดสิทธิ์ผู้รับชมผ่านระบบ Member Authentication
  • การจัดการ รายละเอียดไฟล์สื่อ
  • การจัดการ Playlist
  • การจัดการ Scheduling
  • รายงานการนำเสนอสือ
  • รองรับการใช้งาน Load Balance ฯลฯ