Secure Drive

Your Private Data, Your Private Cloud

 • ธุรกิจเดินหน้าด้วยระบบสารสนเทศ ทั่วทั้งองค์กรมีการทางานผ่านระบบงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จานวนมากมีการใช้งานและถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ต่างๆเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมาย เช่น การสูญหายของข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกเสียหายหรือสูญหาย การจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อน การแชร์เอกสารเพื่อใช้งานร่วมกันภายในหน่วยงานหรือต่างองค์กร รวมไปถึงปัญหาคอมพิวเตอร์ติดไวรัสจากไฟล์ที่แลกเปลี่ยนกันผ่าน Flash Drive หรือ External Hard disk เป็นต้น
 • อีกทั้งความต้องการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การทางานร่วมกันทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กรต้องสามารถทาได้จากทุกที่และทุกเวลา การเข้าถึงข้อมูลจึงไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทางานไม่หยุดอยู่แค่ในออฟฟิตเท่านั้น การจัดการไฟล์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพขององค์กร จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ หรือแม้แต่เครื่องมือที่ใช้
 • Secure Drive ระบบฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสาหรับองค์กร (Private Cloud Storage) เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กระจายอยู่เป็นจานวนมากในระบบสารสนเทศขององค์กรให้เป็นระบบแบบรวมศูนย์ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ช่วยลดปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานในองค์กร ด้วยการออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานสาหรับองค์กรโดยเฉพาะ จึงทาให้ระบบเป็นมิตรกับระบบเครือข่ายภายในองค์กร แต่ยังคงสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้จากทุกแห่ง ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาได้เกือบทุกประเภท จึงทาให้มั่นใจได้ว่าเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรที่ประเมินค่าไม่ได้ จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริหารจัดการได้ และยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง โดยไม่จาเป็นต้องพกพาอุปกรณ์เพิ่มเติม ทาให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุด แม้จะไม่อยู่ในออฟฟิต หรือแม้แต่เวลากลางคืน
จุดเด่นของ SECURE DRIVE

 • Design for Corporate ระบบออกแบบสาหรับการใช้งานภายในองค์กรโดยเฉพาะ เพราะการทางานส่วนใหญ่อยู่ภายในออฟฟิต ไฟล์ข้อมูลจึงมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนอยู่ภายในเครือข่ายขององค์กรเป็นหลัก Secure Drive จึงติดตั้งระบบและจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในองค์กร ในลักษณะ Private Cloud Storage ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการใช้งานระบบแบบ Public Cloud Storage ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลออกไปภายนอกองค์กรผ่านอินเตอร์เน็ท ทาให้เสียแบนด์วิธเป็นจานวนมาก อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษัท จะไม่รั่วไหลไปภายนอกองค์กร และยังสามารถจัดการไฟล์เหล่านั้นต่อได้ แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพนักงานในองค์กร
 • Simply Management ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ได้อย่างสะดวกผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เองอย่างอิสระ หรือการทางานร่วมกับระบบบัญชีผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ในองค์กร (LDAP, Active Directory) นอกจากนั้นยังสามารถกาหนดพื้นที่จัดเก็บให้กับผู้ใช้ได้ไม่จากัด และเพิ่มเติมได้ในอนาคตหากขนาดพื้นที่เดิมไม่เพียงพอ
 • Secure Data เอกสารสาคัญของคุณจะถูกซิงโครไนซ์จากคอมพิวเตอร์ โดยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และจัดเก็บอยู่บนระบบที่มีความปลอดภัยสูง มีการสแกนไวรัสก่อนการจัดเก็บ และทันทีที่คุณปรับปรุงแก้ไขไฟล์ ระบบก็จะปรับปรุงไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ทันทีเช่นกัน แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเสียหาย หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลสูญหาย แต่ไฟล์สาคัญของคุณจะไม่สูญหายไปพร้อมกับอุปกรณ์
 • Access your Files from Everywhere ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้กับตัว แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ ผ่านอุปกรณ์อื่นๆของคุณ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ ทาให้งานยังคงเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้คุณกาลังเดินทาง ทานข้าว หรือพักร้อน โดยสามารถรีวิวไฟล์เอกสารต่างๆได้จากอุปกรณ์พกพาโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม หรือหากต้องการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถดาวน์โหลดมาทาการปรับปรุงและอัพโหลดไปจัดเก็บได้อีกด้วย
 • Smart Collaboration ไม่จาเป็นว่าทีมงานจะต้องอยู่ร่วมกัน คุณสามารถแชร์เอกสารร่วมกันภายในทีมงานของคุณ โดยสามารถกาหนดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับแชร์ให้เรียกดู แก้ไข หรือลบไฟล์ได้ อีกทั้งยังสามารถกาหนดพาสเวิร์ดของการแชร์ไฟล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึง และกาหนดวันหมดอายุของการแชร์ไฟล์ ทาให้เอกสารล่าสุดที่ได้ร่วมกันปรับปรุงอยู่บนไฟล์เดียวกัน ไม่เกิดความซ้าซ้อน นอกจากนั้นยังสามารถเรียกไฟล์ที่มีการปรับปรุงก่อนหน้ากลับมาใช้งาน ย้อนหลังได้ถึง 6 เวอร์ชัน (Version Control) จึงช่วยทาให้การทางานของทีมมีประสิทธิภาพ และข้อมูลยังคงอยู่ภายในหน่วยงาน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนทีมงานก็ตาม
 • Ready for Change เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น มีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน พนักงานมีการโยกย้ายแผนก หรือพนักงานลาออก คุณก็สามารถถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ โยกย้ายสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ลบชื่อผู้ใช้พร้อมข้อมูลที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากส่วนกลาง ช่วยให้การทางานมีความต่อเนื่อง ไม่สะดุด และช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลออกไปยังภายนอก จากอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการข้อมูลให้กับองค์กร

 • ทาให้การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่จานวนมากที่ กระจายกันอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องสะดวกและควบคุมได้
 • ช่วยให้การบริหารจัดการไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด
 • สามารถลดปัญหาเรื่องความซ้าซ้อนของข้อมูล
 • เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากการขโมยข้อมูล หรือการสูญหายของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • สามารถแก้ปัญหาในการจัดการสารองและโอนย้ายข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องทาการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ช่วยป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่ไปสู่คอมพิวเตอร์อื่นๆ จากการถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์เช่น Flash Drive หรือ External Hard Disk

General Functions

 • Web Client ติดต่อกับผู้ใช้ผ่าน Web Browser ที่รับรองความปลอดภัยของข้อมูล (SSL Certificate) และสามารถกาหนดเมนูภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยผู้ใช้
 • Desktop Client โปรแกรมสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, Linux
 • Mobile Client โปรแกรมสาหรับอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต รองรับระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone
 • Network Support เข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่านระบบเครือข่าย LAN, WAN, Internet
 • Log เก็บประวัติการใช้งาน (Activity log) เช่น การเพิ่ม-ลบไฟล์และโฟลเดอร์, การแชร์ไฟล์, การปรับปรุงไฟล์ เป็นต้น
User Management

 • User Authentication สร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานจากระบบโดยตรง หรือเชื่อมต่อกับ LDAP/Active Directory ได้
 • User Custom Setting ตั้งค่าภาษาของระบบ เปลี่ยนรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมล์แอดเดรสของตนเอง
 • User Group สร้างกลุ่มผู้ใช้งานสาหรับการแชร์ไฟล์เฉพาะกลุ่ม
 • Quota Management กาหนดพื้นที่จัดเก็บให้กับผู้ใช้งานได้ไม่จากัดขนาดพื้นที่
 • File Sharing Permission กาหนดสิทธิ์การแชร์ไฟล์ของผู้ใช้งาน เช่น การแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ การแชร์ไฟล์เฉพาะกลุ่มผู้ใช้เดียวกัน การแชร์ไฟล์ผ่านลิงค์ดาวน์โหลด การแชร์ไฟล์ที่ส่งต่อจากผู้ใช้อื่น ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลด เป็นต้น
 • Maximum Devices Limit กาหนดจานวนอุปกรณ์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน
 • Secure Web Access กาหนดให้เข้าใช้งานเว็บไซต์แบบเข้ารหัสความปลอดภัย (https)
Download เอกสาร

SecureDrive Infomation