Darim Virtual Studio

คุณสมบัติหลักของ DARIM VIRTUAL STUDIO

เทคโนโลยี Virtual Studio ซึ่งเป็นระบบการสร้างฉากในห้องถ่ายทำรายการเสมือนจริงโดยใช้เทคนิคแบบฉาก 3 มิติซ้อนเข้าไปเป็นฉากหลังให้กับผู้ผลิตสื่อวิดีโอหรือถ่ายทำรายการสามารถสร้างฉากใหม่ ๆ หรือปรับแต่งฉากที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันการถ่ายทำ รายการแบบเดิมที่มีการสร้างฉากจริงนั้นจะมีต้นทุนในการสร้าง,ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและ การรื้อถอนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดทางด้านการแสดงข้อมูล ไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบฉากใหม่ ๆ ให้เข้ากับสถานะการณ์ปัจจุบัน เพื่อดึงดูดผู้ชมได้ Virtual Studio จึงตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ผลิตรายการ,สื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน,สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย และสามารถปฏิบัติงานได้ง่าย

ระบบของการสร้างภาพเสมือนจริงประกอบไปด้วยการใช้เทคนิคหลายประการดังนี

  • การติดตามการเคลื่อนที่ของกล้อง(Camera tracking) ไม่ว่าจะเป็นระบบการตรวจจับด้วยแสงหรือระบบการตรวจจับด้วยกลไกเพื่อ ก่อให้เกิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่ทำหน้าที่อธิบายมุมมองที่แท้จริงของตัวกล้อง
  • โปรแกรมซอฟท์ที่นำเอาข้อมูลการเคลื่อนที่ของกล้องแล้ว ทำหน้าที่สร้างภาพเสมือนจริงของห้องถ่ายทำรายการขึ้นมา (Real time rendering software)
  • เครื่องผสมสัญญานภาพ (Video mixer) ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยง ภาพจริงที่เกิดจากตัวกล้องที่ถ่ายทำแบบโครมาคีย์เข้ากับภาพที่สร้างขึ้น อย่างต่อเนื่องโดยโปรแกรมซอล์ฟแวร์ขึ้นมาให้ออกเป็นสัญญาณขาออก เพื่อนำไปบันทึกหรือว่านำไปออกอากาศสดได้ทันที